Ειδήσεις

ΕΥΡΩΠΗ – Ενδεχόμενο τοποθέτησης ενός ελάχιστου ποσοστού ρευστού ως εμπράγματη ασφάλεια σε αγορές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων

 

Το να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες στην αγορά να τοποθετήσουν ένα ελάχιστο ποσοστό ρευστού ως εμπράγματη ασφάλεια σε αγορές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θα ήταν «λογικό», καθώς αυτό θα επέτρεπε στους αντισυμβαλλόμενους να ανταποκριθούν στις ροές εντός της ημέρας, σύμφωνα με τη Dutch Pension Federation.

Η θέση της ομοσπονδίας – μια απάντηση σε ένα έγγραφο συζήτησης όσον αφορά το προσχέδιο τεχνικών προτύπων της Οδηγίας EMIR – ερχόταν σε αντίθεση με έναν αριθμό άλλων βιομηχανικών οργανισμών.