Ειδήσεις

ΕΥΡΩΠΗ – Έγκριση νέας νομοθεσίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια νέα νομοθεσία για τις αγορές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (over-the-counter derivatives), επιβεβαιώνοντας την προσωρινή εξαίρεση των συνταξιοδοτικών ταμείων από την Οδηγία EMIR και εμμένοντας στην ανάγκη να αναφέρονται όλα τα συμβόλαια παραγώγων σε τράπεζες δεδομένων.

Ακολουθώντας το προσχέδιο ενός κανονισμού που συμφωνήθηκε προσωρινά στις 9 Φεβρουαρίου από διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε σήμερα την εφαρμογή ενός αριθμού προτάσεων που θα κάνουν τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (OTC derivatives) «πιο ασφαλή και πιο διαφανή».