Ηνωμένο Βασίλειο – Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών από την Ένωση Βρετανών Ασφαλιστών

Η Ένωση Βρετανών Ασφαλιστών αναθεώρησε τις κατευθυντήριες γραμμές της όσον
αφορά την αποζημίωση διευθυντικών στελεχών με στόχο να συμπεριλάβει «έναν
κεντρικό ρόλο» για διευθυντές μη στελέχη όσον αφορά τον καθορισμό της
αποζημίωσης και τον ενεργό ρόλο των μετόχων όσον αφορά τις αποφάσεις σχετικά
με τις πληρωμές «χωρίς μικροδιοίκηση». Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες οδηγίες,
τα συμβούλια των εταιρειών θα πρέπει να στηρίζουν την κατάλληλη αμοιβή για
εξαιρετική απόδοση, να αντιτίθενται έντονα στην πληρωμή αποτυχημένων
ενεργειών και να αποφεύγουν την ακατέργαστη συγκριτική αξιολόγηση όταν
επιδιώκουν να δικαιολογήσουν τις αυξήσεις.