Ελβετία: Μέσο ποσοστό χρηματοδότησης 95% για το σύνολο των συνταξιοδοτικών ταμείων

Τα χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος των ελβετικών συνταξιοδοτικών ταμείων
θα εμφανίσουν μεγαλύτερη αντιστάθμιση ξένου νομίσματος και μεγαλύτερο
μερίδιο εταιρικών ομολόγων, σύμφωνα με τη Swisscanto. Στην τελευταία της
μελέτη για τα ελβετικά συνταξιοδοτικά ταμεία, η εταιρεία διαχείρισης
επενδύσεων υπολόγισε ένα μέσο ποσοστό χρηματοδότησης ύψους 95% για όλα τα
συνταξιοδοτικά ταμεία μέχρι το τέλος Αυγούστου, με τα ιδιωτικά να
χρηματοδοτούνται πλήρως με ποσοστό 100% κατά μέσο όρο και τα δημόσια να
υποχρηματοδοτούνται με ποσοστό 88,9% κατά μέσο όρο.