Ηνωμένο Βασίλειο – Αρνητική ταμειακή ροή για τα τοπικά κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία

Τα τοπικά κρατικά συνταξιοδοτικά προγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα
μπορούσαν να έχουν αρνητική ταμειακή ροή αν 40% ή περισσότερα μέλη των
ταμείων σταματήσουν τις εισφορές συνταξιοδότησης, όπως προειδοποίησε η
μεγαλύτερη ένωση δημόσιου τομέα της χώρας. Αναφερόμενη σε μια αναφορά από τη
First Actuarial που χρησιμοποίησε ως παράδειγμα το local government pension
scheme (LGPS) του London council of Barnet, η Unison προειδοποίησε ότι
χαμηλότερες εισφορές και λιγότερα ενεργά μέλη θα οδηγούσαν, επίσης, σε
υψηλότερες πληρωμές εισφορών ελλείμματος για το συμβούλιο.