Συντονισμός των μέτρων ρύθμισης των ακάλυπτων πωλήσεων

Οι ειδικοί δανεισμού χρεογράφων πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η αυστηρότερη
ρύθμιση των ακάλυπτων πωλήσεων, ενώ εκπρόσωποι της ΕΕ ζήτησαν καλύτερο
συντονισμό όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται από κάθε κράτος-μέλος.
Μιλώντας στο συνέδριο της ISLA στην Πορτογαλία, η Cristina Dias, οικονομικός
ακόλουθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ότι ήδη υπήρχαν κανόνες στις
ευρωπαϊκές χώρες σε μεμονωμένο επίπεδο και ότι αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να
συντονιστούν για να βελτιωθεί η ρύθμιση της αγοράς χρεογράφων.