Ιρλανδία: Μείωση του αριθμού των ενεργών συνταξιοδοτικών ταμείων

Ο αριθμός των ενεργών ιρλανδικών συνταξιοδοτικών ταμείων έπεσε κατά περίπου
10% το 2010, ενώ το Pensions Board ανέφερε ότι τρία τέταρτα των
συνταξιοδοτικών προγραμμάτων καθορισμένων παροχών είχαν έλλειμμα, σύμφωνα με
την τελευταία ετήσια αναφορά του επόπτη των συντάξεων. Ο επικεφαλής του
οργανισμού κάλεσε, επίσης, τα ταμεία και τους διαχειριστές μετοχών να πάρουν
περισσότερο στα σοβαρά την έκθεση σε equities και θέματα διαχείρισης
κινδύνου και να λάβουν υπόψη τους την προειδοποίηση του Pensions Board όσον
αφορά τη χαμηλότερη έκθεση των ιρλανδικών κεφαλαίων στην αγορά μετοχών.