Επέκταση των δραστηριοτήτων των συνταξιοδοτικών ταμείων όσον αφορά την ακίνητη περιουσία

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία που επενδύουν στην ευρωπαϊκή ακίνητη περιουσία θα
πρέπει να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε 15 χώρες και σε όλους τους
τομείς, και θα πρέπει να συνδυάσουν την ακίνητη περιουσία στο Ηνωμένο
Βασίλειο και την ηπειρωτική Ευρώπη για τις πιο υψηλές αποδόσεις που
υπολογίζονται με βάση τον κίνδυνο της επένδυσης, σύμφωνα με μια αναφορά της
UBS όσον αφορά τις επενδύσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων. Η μη
χρηματοδοτούμενη ακίνητη περιουσία στην ηπειρωτική Ευρώπη θα έχει μια ετήσια
μέση βασική απόδοση της τάξεως του 4% – μεταξύ εκείνων των κρατικών ομολόγων
και των equities – σε περιόδους τριών και πέντε ετών.