ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον
πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. των επιχειρήσεων που επιθυμούν να
συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης
της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρμογή του Ν.3586/2007 «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων
-αξιοποίησης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως αυτός ισχύει μετά
τις τροποποιήσεις του Ν.3863/2010,  απευθύνει δημόσια πρόσκληση όλων των
επιχειρήσεων διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, που ενδιαφέρονται να
γίνουν δεκτές στο σύστημα επιλογής, ώστε να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς
ανάθεσης έργων και εργασιών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Φ.Κ.Α..

Η εγγραφή των επιχειρήσεων στον πίνακα επιλογής θα συνιστά τεκμήριο κατ'
αρχήν καταλληλότητας και πλήρωσης των κριτηρίων αναφορικά με το δικαίωμα
συμμετοχής, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και την
τεχνική / επαγγελματική ικανότητα της οικείας επιχείρησης για τη συμμετοχή
τους στους ως άνω διαγωνισμούς, προς παροχή του συνόλου ή μέρους των
κατηγοριών υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων στους Φ.Κ.Α., οι
οποίες αφορούν σε: Α. Αξιοποίηση ακινήτων, Β. Διαχείριση ακινήτων, Γ.
Εκτίμηση, Δ. Μεσολάβηση.

Στις επιχειρήσεις που θα γίνουν αποδεκτές στο σύστημα επιλογής της ΕΔΕΚΤ
Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα απευθύνονται οι Φ.Κ.Α., συνάπτοντας συμφωνίες - πλαίσια για
την ανάθεση των αναφερόμενων ως άνω υπηρεσιών.

Το πλήρες κείμενο της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
εγγραφή στον πίνακα επιλογής επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και
αξιοποίησης ακινήτων της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή
από τον ιστότοπο της εταιρίας www.edekt.gr <http://www.edekt.gr/> , όπου
έχει αναρτηθεί.