ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Long Stock
Η ανοιχτή θέση σε έναν υποκείμενο τίτλο που αγοράσαμε και διατηρούμε ακόμη στο χαρτοφυλάκιό μας (Δες Πώληση Μετοχής).
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Call Buyer (Holder)
Ο επενδυτής ο οποίος πληρώνει μία προμήθεια για ένα Δικαίωμα Αγοράς και έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει το υποκείμενο εργαλείο κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Put Buyer (Holder)
Ο επενδυτής ο οποίος πληρώνει μία προμήθεια για ένα Δικαίωμα Πώλησης και έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να πουλήσει το υποκείμενο εργαλείο κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ (Ψυχολογία του Ταύρου)
Bullish
Επενδυτής με ανοδικές βλέψεις για την πορεία της αγοράς.
ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Uncovered (Naked) Call
Η πώληση ενός συμβολαίου Δικαιώματος Αγοράς (Call) χωρίς ο επενδυτής να κατέχει τον υποκείμενο τίτλο. Ο επενδυτής (πωλητής) κινδυνεύει σε περίπτωση που η μετοχή έχει μεγάλη άνοδο και το συμβόλαιο εξασκηθεί από τον αγοραστή.
ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Uncovered (Naked) Put
Η πώληση ενός συμβολαίου Δικαιώματος Πώλησης (Put) χωρίς ο επενδυτής (πωλητής) να έχει ανοίξει θέση πώλησης του υποκείμενου τίτλου έτσι ώστε να είναι καλυμμένος σε περίπτωση που το υποκείμενο εργαλείο βρεθεί σε πολύ χαμηλές τιμές και το συμβόλαιο εξασκηθεί από τον αγοραστή.
ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
At The Money (ΑΤΜ)
Το συμβόλαιο όπου η τιμή εξάσκησής του βρίσκεται ακριβώς ή περίπου στην ίδια τιμή με αυτή του υποκείμενου τίτλου (Δες Έξω από τα χρήματά του & Μέσα στα χρήματά του)
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
American style option
Το συμβόλαιο που μπορεί να εξασκηθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής του (Δες επίσης το συμβόλαιο Ευρωπαϊκού Τύπου)
ΑΝΑΘΕΣΗ
Assignment
Ειδοποίηση από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. σε μέλος της και στον πωλητή του δικαιώματός της πως το δικαίωμα έχει εξασκηθεί από τον κάτοχό του. Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να εκπληρώσει τους όρους του συμβολαίου. Η ανάθεση γίνεται τυχαία από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΕΣΗΣ
Οpening Position
Το άνοιγμα μίας νέας θέσης για παράδειγμα σε μετοχές ή σε Δικαιώματα Αγοράς και Πώλησης (Δες Κλείσιμο Θέσης).
ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Open Interest
Ο αριθμός των συμβολαίων στα οποία οι επενδυτές έχουν ανοίξει θέση αλλά δεν έχει λάβει μέρος η αντίθετη πράξη για να κλείσει η θέση τους.
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Hedging
Η ανάληψη θέσης με κατάλληλα επενδυτικά οχήματα (όπως είναι τα παράγωγα σε μετοχές και τα ΣΜΕ) προκειμένου να προστατευτούν υπάρχουσες θέσεις στο τρέχον χαρτοφυλάκιο.
ΑΞΙΑ ΧΡΟΝΟΥ
Time Value (Extrinsic Value)
Η αριθμητική τιμή που βρίσκεται πάνω από την εσωτερική αξία (intrinsic value) του δικαιώματος. Με άλλα λόγια εάν αφαιρέσουμε από το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης την εσωτερική αξία του (intrinsic value), το υπόλοιπο είναι η αξία του χρόνου (extrinsic value).
ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ (Ψυχολογία της Αρκούδας)
BEARISH
Επενδυτής με καθοδικές βλέψεις για την πορεία της αγοράς.
ΑΠΛΟ ΜΕΛΟΣ ΧΠΑ
Member
Το μέλος που δεν έχει δικαίωμα να καταρτίζει συναλλαγές επί παραγώγων προϊόντων για δικό του λογαριασμό αλλά μόνον για λογαριασμό των παραγγελέων του.
ΑΧΕ
Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1806/1988.
ΒΑΣΗ
Basis
Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου εργαλείου (Δείκτη) και του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ). Όσο το Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) πλησιάζει στη λήξη του, η βάση τείνει να μηδενιστεί.
ΒΕΤΑ
Beta
Ο δείκτης που μετράει τη μεταβολή της τιμής της μετοχής σε σχέση με τη μεταβολή των τιμών ολόκληρης της αγοράς. Για παράδειγμα, εάν το beta της μετοχής Χ είναι 1.3 αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση που η αγορά κατά τη διάρκεια ενός χρόνου αυξηθεί κατά 100%, η μετοχή μας σύμφωνα με το beta που έχει θα αυξηθεί 130%.
ΓΑΜΑ
Gamma
Το μέτρο του ρυθμού της αλλαγής της τιμής του δέλτα του Δικαιώματος Προαίρεσης εάν αλλάξει κατά μία μονάδα η τιμή του υποκείμενου εργαλείου.
ΔΕΛΤΑ
Delta
Το μέτρο του ρυθμού της αλλαγής στην τιμή του Δικαιώματος Προαίρεσης εάν αλλάξει κατά μία μονάδα η τιμή του υποκείμενου εργαλείου.
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ
Secondary Market
Η αγορά όπου οι μετοχές συναλλάσσονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό αμέσως μετά την εισαγωγή της μετοχής στη χρηματιστηριακή πρωτογενή αγορά.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΑΒΔΩΝ
Bar Chart
Το διάγραμμα που απεικονίζει με ράβδους την υψηλότερη, χαμηλότερη και την τιμή κλεισίματος παραγώγων συμβολαίων ή μετοχών για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Charting
Η χρήση διαγραμμάτων για να αναλύσουμε τη συμπεριφορά των αγορών και των μετοχών καθώς και τις μελλοντικές τάσεις τους. Οι αναλυτές που ασχολούνται με αυτού του είδους την ανάλυση, χρησιμοποιούν την υψηλότερη, κατώτερη και την τιμή κλεισίματος, το μέσο κινητό όρο, τον όγκο, καθώς και το ανοιχτό ενδιαφέρον για συμβόλαια.
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΣ
Day Trader
Κερδοσκόπος επενδυτής που σκοπός του είναι η αποκόμιση του γρήγορου κέρδους σε διάστημα μιας ημέρας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Maturity
H περίοδος κατά την οποία το συμβόλαιο έχει ζωή και παράγει όλα τα έννομα δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα αντισυμβαλλόμενα μέρη (δες επίσης Ημερομηνία Λήξης)
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Tick Size (Interrval)
Η διαφορά μεταξύ των τιμών του δικαιώματος.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Holder (Buyer)
Ο κάτοχος του Δικαιώματος Προαίρεσης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ
Call
Το συμβόλαιο το οποίο δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αγοράσει το υποκείμενο εργαλείο σε προκαθορισμένη τιμή και σε συγκεκριμένη μελλοντική χρονική στιγμή.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
Non Equity Option
Τέτοια μπορεί να είναι τα συμβόλαια πάνω σε ομόλογα, επιτόκια, συνάλλαγμα, δείκτες κτλπ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Option
Το συμβόλαιο που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει το υποκείμενο εργαλείο σε μία προκαθορισμένη τιμή σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Το συμβόλαιο υποχρεώνει τον πωλητή του να εκπληρώσει την υπόσχεσή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή του ζητηθεί από τον αγοραστή του (κάτοχο).
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
Put
Το συμβόλαιο το οποίο δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να πουλήσει το υποκείμενο εργαλείο σε προκαθορισμένη τιμή και σε συγκεκριμένη μελλοντική χρονική στιγμή.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α
Market Maker A
Δικαιούται να καταρτίζει συναλλαγές επί παραγώγων προϊόντων στο ΧΠΑ για δικό του λογαριασμό υπό σχετικούς όρους και προϋποθέσεις του ΧΠΑ καθώς δικαιούται επίσης να καταρτίζει συναλλαγές για λογαριασμό των πελατών-παραγγελέων του.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β
Market Maker B
Οφείλει να παρέχει συνεχώς τιμές αγοράς και πώλησης για ορισμένα παράγωγα προϊόντα που του ανατίθενται προκειμένου να διατηρήσει την αγορά σε σωστή λειτουργία. Έχει το δικαίωμα να ενεργεί και σαν Ειδικός Διαπραγματευτής τύπου Α κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Type
Αναφέρεται στο εάν το συμβόλαιο είναι Δικαίωμα Αγοράς ή Δικαίωμα Πώλησης.
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Listed Option
Το συμβόλαιο που εμπορεύεται στην ανοιχτή αγορά και αναγράφεται μεταξύ άλλων στο ηλεκτρονικό σύστημα του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (Δες Ο.Α.Σ.Η.Σ.).
ΕΝΤΟΛΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Canceling Order
Η εντολή που ακυρώνει μία προηγούμενη ή παλαιότερη εντολή που δόθηκε από τον επενδυτή.
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ ΟΡΙΑ
Limit Order
Η εντολή αγοράς ή πώλησης κινητής αξίας (μετοχή, παράγωγο) που μεταβιβάζεται στο χρηματιστήριο για να εκτελεστεί σε μία συγκεκριμένη τιμή μέσα σε καθορισμένα όρια. Για παράδειγμα, όταν δίνεται η εντολή με όριο να αγοραστεί η Χ μετοχή στα 15 ευρώ και η τιμή που διαπραγματεύεται είναι 15,5 ευρώ. η εντολή θα εκτελεστεί μόνον αν πέσει στα 15 ευρώ ή χαμηλότερα. Αν δεν συμβεί αυτό κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, η εντολή θα ακυρωθεί. (Δες επίσης Εντολή Τρέχουσας Τιμής).
ΕΝΤΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΤΙΜΗΣ
Market Order
Η εντολή αγοράς ή πώλησης κινητής αξίας (μετοχή, παράγωγο) που μεταβιβάζεται στο χρηματιστήριο για να εκτελεστεί στην τιμή που διαπραγματεύεται στην αγορά. Για παράδειγμα, εάν δοθεί εντολή αγοράς τρέχουσας τιμής για τη Χ μετοχή, η εκτέλεσή της θα γίνει ακριβώς στην τρέχουσα τιμή που διαπραγματεύεται. (Δες επίσης Εντολή με Όρια).
ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
Time Decay
Η εξασθένηση χρόνου του συμβολαίου καθώς πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην ημερομηνία λήξης του.
ΕΞΑΣΚΗΣΗ
Strike or Exercise Price
Η τιμή στην οποία ο κάτοχος του συμβολαίου έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει τη συγκεκριμένη μετοχή ανάλογα με τον τύπο του συμβολαίου (Δικαίωμα Αγοράς, Δικαίωμα Πώλησης)
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ
Arbitrage
Mία τεχνική κερδοσκοπίας η οποία περιέχει την παράλληλη αγορά και πώληση ακριβώς του ίδιου υποκείμενου εργαλείου με σκοπό να εκμεταλλευτεί την ασυμφωνία των τιμών στις δύο διαφορετικές χρηματιστηριακές αγορές.
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
Out Of The Money (ΟΤΜ)
Το συμβόλαιο στην περίπτωση αυτή δεν έχει εσωτερική αξία (intrinsic value). Για το δικαίωμα αγοράς ισχύει όταν η τιμή της μετοχής είναι μικρότερη από την τιμή εξάσκησης του συμβολαίου. Για το δικαίωμα πώλησης ισχύει όταν η τιμή της μετοχής είναι μεγαλύτερη από την τιμή εξάσκησης του συμβολαίου (Δες επίσης Ακριβώς στα χρήματά του & Μέσα στα χρήματά του)
ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
OTC (Over The Counter)
Η αγορά όπου οι συναλλαγές λαμβάνουν μέρος μέσω τηλεφώνου και όχι στο πάτωμα κάποιου οργανωμένου χρηματιστηρίου.
ΕΠΕΥ
Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων) κατά την έννοια του Ν.2396/1996 που εδρεύει σε Κράτος-Μέλος της ΕΕ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ
Intrinsic Value
Το συμβόλαιο έχει εσωτερική αξία όταν η μετοχή βρίσκεται για το Δικαίωμα Αγοράς πάνω από την τιμή εξάσκησής του και για το Δικαίωμα Πώλησης κάτω από την τιμή εξάσκησής του. Μόνον τα συμβόλαια που είναι μέσα στα χρήματά τους (in the money) έχουν εσωτερική αξία.
ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.
Options Clearing Corporation
Η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί των Παραγώγων Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
European style option
Το συμβόλαιο που μπορεί να εξασκηθεί μόνον την τελευταία ημέρα της ζωής του (Δες επίσης το Αμερικάνικου Τύπου Συμβόλαιο).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Settlement Date
Ημέρα διακανονισμού του συμβολαίου είναι η αμέσως επόμενη ημέρα αφού λάβει μέρος η συναλλαγή (Ημέρα Συναλλαγής + 1).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Expiration Date
Η τελευταία ημέρα διάρκειας του συμβολαίου όπου ο κάτοχος μπορεί να εξασκήσει το συμβόλαιο και πέραν αυτής δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στον υποκείμενο τίτλο. Στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη είναι η τρίτη Παρασκευή του μήνα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Delivery Date
Η ημερομηνία παράδοσης κατά την οποία ο αγοραστής δέχεται να αγοράσει και ο πωλητής να παραδώσει τον υποκείμενο τίτλο.
ΘΕΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Long Option Position
Η θέση κατοχής ενός Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης που δίνει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση στον κάτοχο να αγοράσει σε προκαθορισμένη τιμή ή να πωλήσει αντίστοιχα σε μελλοντική στιγμή το υποκείμενο εργαλείο.
ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
Institutional Investor
Κάθε Ε.Π.Ε.Υ., Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ασφαλιστική Εταιρία και Ασφαλιστικά Ταμεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
Theoritical Value
Η τιμή του συμβολαίου η οποία εξάγεται από το μαθηματικό μοντέλο Black - Sholes.
ΘΗΤΑ
Theta
Μετράει τη μεταβολή του παραγώγου σε σχέση με τη μεταβολή του χρόνου. Με άλλα λόγια μετράει τον ρυθμό που θα αλλάξει η τιμή του παραγώγου εάν περάσει μία ημέρα.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ
Historic Volatility
Οι παρελθοντικές τιμές και διακυμάνσεις της μετοχής δίνουν την ιστορική της μεταβλητότητα στη συγκεκριμένη περίοδο.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Mark to Market
Η μέθοδος κατά την οποία στο τέλος κάθε ημέρας οι τιμές των συμβολαίων που διατηρούνται σε λογαριασμούς αναπροσαρμόζονται με σκοπό να καθορίσουν τα νέα κέρδη ή ζημιές.
ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Covered Call Writing
Η πώληση ενός Δικαιώματος Αγοράς (Call) με την προυπόθεση ότι ο επενδυτής κατέχει ταυτόχρονα τον υποκείμενο τίτλο. Ο επενδυτής (πωλητής) δεν κινδυνεύει σε περίπτωση που η μετοχή έχει μεγάλη άνοδο και το συμβόλαιο εξασκηθεί.
ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Covered Put Writing
Η πώληση ενός Δικαιώματος Πώλησης (Put) με την προυπόθεση ότι ο επενδυτής (πωλητής) πουλάει ταυτόχρονα τον υποκείμενο τίτλο προκειμένου να προστατευτεί εάν ο τίτλος βρεθεί σε χαμηλά επίπεδα και χρειαστεί το συμβόλαιο που πούλησε να εξασκηθεί.
ΚΑΠΑ
Kappa (Vega)
Μετράει τη μεταβολή του παραγώγου σε σχέση με τη μεταβολή της μεταβλητότητας της μετοχής.
ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
Narrow based index
Ο Δείκτης που αποτελείται από μετοχές ενός συγκεκριμένου κλάδου όπως πληροφορικής, βιομηχανίας κτλπ. (Δες τον Πολυκλαδικό Δείκτη)
ΚΛΑΣΗ
Class
Όλα τα συμβόλαια του ίδιου τύπου όπως για παράδειγμα όλα τα Δικαιώματα Αγοράς ή τα Δικαιώματα Πώλησης στο ίδιο υποκείμενο εργαλείο.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΗΣ
Closing Position
To κλείσιμο μίας ήδη ανοιχτής θέσης όπως σε μετοχές και σε Δικαιώματα Αγοράς και Πώλησης.
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Cost of Carry
Το κόστος που επιβαρύνεται η επένδυσή μας με τη διατήρηση και διαφύλαξη ενός προϊόντος. Στα χρηματοοϊκονομικά προϊόντα, το κόστος αυτό είναι ο τόκος που δεν εισπράτεται λόγω δέσμευσης των χρημάτων στη συγκεκριμένη επένδυση. Στα φυσικά προϊόντα, το κόστος μεταφοράς συνδέεται με την αποθήκευση, και ασφάλισή τους.
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
Rolling
Η τακτική κλεισίματος μιας ανοιχτής θέσης σε συμβόλαια και αμέσως άνοιγμα μιας νέας σε άλλη τιμή εξάσκησης ή περίοδο λήξης ή και τα δύο προκειμένου να εναρμονιστεί με τη νέα στρατηγική του χαρτοφυλακίου.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Contract size
Ο αριθμός των μετοχών ενός συμβολαίου (Δικαίωμα Πώλησης ή Δικαίωμα Αγοράς). Για τα μετοχικά δικαιώματα (Δικαιώματα Προαίρεσης) αποτελείται από 100 τεμάχια της μετοχής ενώ για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) είναι η αριθμητική τιμή του υποκείμενου εργαλείου επί τον πολλαπλασιαστή (5 ευρώ για τα ΣΜΕ/FTSE 20, 10 ευρώ για τα ΣΜΕ/FTSE 40 και για τα μετοχικά ΣΜΕ είναι 100 τεμάχια επί τη τιμή της μετοχής ).
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΦΩΝΙΣΗΣ
Open Outcry
Στην περίπτωση αυτή, ο χώρος συναλλαγής έχει φυσική υπόσταση και είναι το πάτωμα του χρηματιστηρίου και οι συναλλασσόμενοι φωνάζουν προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές μεταξύ τους (το αντίθετο συμβαίνει με τα ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών).
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΧΑΑ
Members of the Athens Stock Exchange
Οι Ε.Π.Ε.Υ. και Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν κατά το νόμο το δικαίωμα κατάρτισης χρηματιστηριακών συμβάσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ASE)
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΧΠΑ
Members of the Athens Derivatives Exchange
Οι Ε.Π.Ε.Υ. και Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν κατά το νόμο το δικαίωμα κατάρτισης χρηματιστηριακών συμβάσεων στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ADEX).
ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Stock Dividend
Διάθεση μέρους των κερδών της εισηγμένης εταιρίας με τη μορφή ρευστού ή επιπλέον κομμάτια της μετοχής στους μετόχους της.
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
In The Money (ΙΤΜ)
Το συμβόλαιο το οποίο έχει εσωτερική αξία (intrinsic value). Για το Δικαίωμα Αγοράς ισχύει όταν η μετοχή συναλλάσσεται σε υψηλότερη τιμή από την τιμή εξάσκησης του Δικαιώματος. Για το Δικαίωμα Πώλησης ισχύει όταν η μετοχή συναλλάσσεται σε χαμηλότερη τιμή από την τιμή εξάσκησης του Δικαιώματος (Δες επίσης Έξω από τα χρήματά του & Ακριβώς στα χρήματά του).
ΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Unsystematic Risk
O κίνδυνος που ενέχει η μετοχή και εξαρτάται από τα νέα, την πορεία και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας. Μπορεί να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί μέσω της διαφοροποίησης (diversification) του χαρτοφυλακίου με την τοποθέτηση σε άλλες μετοχές.
ΜΟΝΤΕΛΟ Black-Scholes
Black-Scholes Model
Το πρώτο μοντέλο αποτίμησης των συμβολαίων από τους Fisher Black και Myron Sholes το 1973. Η φόρμουλα μπορεί να υπολογίσει τη θεωρητική τιμή του Δικαιώματος Προαίρεσης (Option) χρησιμοποιώντας την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου εργαλείου, τα μερίσματα, το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, την ημερομηνία λήξης, την τιμή εξάσκησης και τη μεταβλητότητα του. υποκείμενου τίτλου.
ΜΟΧΛΕΥΣΗ
Leverage
Η δυναμική ποσοστιαία αύξηση ή μείωση της επένδυσης. Το Δικαίωμα Αγοράς για παράδειγμα δίνει ώθηση στην ποσοστιαία μεταβολή της επένδυσης, διότι με μικρότερα διατεθειμένα κεφάλαια τα κέρδη μπορεί να διπλασιαστούν ή να υπερτριπλασιαστούν σε σχέση με άλλες επενδύσεις. Επίσης, οι ζημιές μπορεί να φτάσουν σε γρήγορο χρονικό διάστημα στο 100% του επενδυμένου κεφαλαίου.
ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ
Breakeven Point
Το επίπεδο που η μετοχή πρέπει να βρεθεί προκειμένου ο αγοραστής ενός συμβολαίου να αποφύγει οποιαδήποτε ζημιά στην περίπτωση που θα το εξασκήσει ή θα το πουλήσει. Για το Δικαίωμα Αγοράς είναι η τιμή εξάσκησης συν την προμήθεια του Δικαιώματος Αγοράς. Για το Δικαίωμα Πώλησης είναι η τιμή εξάσκησης μείον την προμήθεια του Δικαιώματος Πώλησης.
ΟΑΣΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Order-Execution System
Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Ο.Α.Σ.Η.Σ.) είναι το σύστημα όπου λαμβάνουν μέρος ηλεκτρονικά οι συναλλαγές για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών.
ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Δες τη Διαγραμματική Ανάλυση.
ΟΡΙΟ ΘΕΣΗΣ
Position Limit
Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο αγοράς ή κατοχής συμβολαίων που καθορίζεται από το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών και την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της αγοράς και να περιορίσει τους επιτήδειους από κερδοσκοπικές χειραγωγήσεις.
ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ
Index Option
Συμβόλαιο Δικαιώματος Αγοράς (Call) ή Πώλησης (Put) πάνω σε μετοχικό δείκτη.
ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
Equity Option
Δικαίωμα Αγοράς ή Πώλησης σε μετοχή.
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Margin
Τα απαιτούμενα χρηματικά κεφάλαια ή χρεόγραφα που ζητά η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. να δεσμευτούν σε λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα Θεματοφυλακής για να είναι κατοχυρωμένη.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ
Bear Market
Περίοδος συνεχούς μείωσης των τιμών των μετοχών.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
Bull Market
Περίοδος συνεχούς αύξησης των τιμών των μετοχών.
ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
Broad based index
O Δείκτης που αποτελείται από μετοχές διαφορετικών κλάδων όπως τραπεζικές, πληροφορικής, επενδύσεων κτλπ. (Δες τον Κλαδικό Δείκτη).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Forward Contracts
Συμβόλαιο μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων όπου ο ένας δεσμεύεται να αγοράσει και ο άλλος να πουλήσει την υποκείμενη αξία σε μία προκαθορισμένη τιμή και σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Χαρακτηριστικό τους είναι η προσαρμογή τους στις ανάγκες του επενδυτή (Customized Instruments) και όχι η τυποποίησή τους σε μορφή μεγάλης οργανωμένης αγοράς, καθώς και η μικρότερη ρευστότητά τους σε αντίθεση με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures).
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
Transaction Cost
Η χρέωση που έχει σχέση με τη διεκπεραίωση της συναλλαγής.
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ
Primary Market
Η χρηματιστηριακή αγορά όπου εισάγει μία εταιρία τη μετοχή της.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
Short Stock
Η ανοιχτή θέση σε έναν υποκείμενο τίτλο που πουλήσαμε και διατηρούμε ακόμη ανοιχτή με σκοπό να την αγοράσουμε σε χαμηλότερη τιμή διάθεσης.
ΠΩΛΗΤΗΣ
Writer (Seller)
Ο επενδυτής που αναλαμβάνει την υποχρέωση να πουλήσει στην περίπτωση του Δικαιώματος Αγοράς και να αγοράσει στην περίπτωση του Δικαιώματος Πώλησης.
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Liquidity
Η αγορά που χαρακτηρίζεται από μεγάλο όγκο συναλλαγών, μικρές διαφορές μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης καθώς και συναλλαγές μεγάλων πακέτων μεταξύ των συναλλασσομένων.
ΣΕΙΡΑ
Series
Συμβόλαια τα οποία έχουν την ίδια τιμή εξάσκησης και την ίδια ημερομηνία λήξης.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΣΜΕ)
Future
Συμβόλαιο μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων όπου ο ένας δεσμεύεται να αγοράσει και ο άλλος να πουλήσει την υποκείμενη αξία (Δείκτη) σε μία προκαθορισμένη τιμή και συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Χαρακτηριστικό τους είναι η τυποποίηση, η οργανωμένη αγορά σε μέγεθος καθώς και η ρευστότητά τους σε αντίθεση με τα προθεσμιακά συμβόλαια (forwards).
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
Option Contract
Το δικαίωμα να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιος έναν συγκεκριμένο αριθμό μετοχών σε προκαθορισμένη τιμή και σε προκαθορισμένο χρόνο. Για τον αγοραστή, παρέχει το δικαίωμα (επιλογή) και όχι την υποχρέωση να το εξασκήσει, ενώ για τον πωλητή είναι υποχρέωση.
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ
Counterpart
Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που μεταβιβάζει τις εντολές του σε Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ή του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών για χρηματιστηριακές συναλλαγές.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Systematic (Market) Risk
Ο κίνδυνος της αγοράς που εκτείθεται το χαρτοφυλάκιό μας. Παράγοντες που τον επηρεάζουν είναι τα επιτόκια, ο πληθωρισμός, το πολιτικό κλίμα που επικρατεί, η γενική οικονομική κατάσταση και η φορολογία. Ο συστηματικός κίνδυνος μπορεί να μειωθεί σημαντικά με την χρήση των παραγώγων .
ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ
Implied Volatility
Η μεταβλητότητα στις τιμές των συμβολαίων των Δικαιωμάτων Προαίρεσης που βλέπουν οι επενδυτές της αγοράς των παραγώγων.
ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
Bid (Buy)
Η τιμή που δίνεται από τον ενδιαφερόμενο για να αγοράσει την κινητή αξία.
ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Settlement Price
Η προκαθορισμένη τιμή στην οποία ο αγοραστής ενός Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης πρέπει να αγοράσει το υποκείμενο εργαλείο και ο πωλητής να πουλήσει στην προκαθορισμένη ημερομηνία που ορίστηκε καθώς και στην προκαθορισμένη τιμή.
ΤΙΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Premium
Το χρηματικό ποσό που πληρώνει ο αγοραστής του συμβολαίου στον πωλητή του.
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ask (Sell)
Η τιμή που δίνεται από τον ενδιαφερόμενο για να πουλήσει την κινητή αξία.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Settlement Bank
Το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο διενεργείται ο ημερήσιος και οριστικός χρηματικός διακανονισμός πράξεων επί παραγώγων.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Custodian Bank
To πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρούνται τα περιθώρια ασφάλειας ανά λογαριασμό.
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ
Spot (Current) Price
Η τρέχουσα τιμή που ισχύει στην αγορά κατά την ημέρα της συναλλαγής.
ΥΠΕΡΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ
Overhedged
Το χαρτοφυλάκιο που έχει περισσότερα συμβόλαια από όσα θα έπρεπε για να ανισταθμιστεί ο κίνδυνός του.
ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Overvalued Option
Το συμβόλαιο το οποίο συναλλάσσεται σε τιμή μεγαλύτερη από τη θεωρητική του τιμή. Αυτό είναι όμως υποκειμενικό και πάλι μιας και η θεωρητική του τιμή εξαρτάται και πάλι από έναν παράγοντα που είναι η εκτίμηση της μεταβλητότητας του υποκείμενου εργαλείου.
ΥΠΟΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ
Underhedged
Το χαρτοφυλάκιο που έχει λιγότερα συμβόλαια από όσα θα έπρεπε για να ανισταθμιστεί ο κίνδυνός του.
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Cash Market (Spot Market)
Η αγορά όπου διαπραγματεύονται τα υποκείμενα εργαλεία (όπως για παράδειγμα οι μετοχές ή οι δείκτες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών).
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ (ΤΙΤΛΟΣ)
Underlying Instrument
Το χρηματοοικονομικό εργαλείο από όπου παράγεται το συμβόλαιο και ποικίλει όπως: μετοχές, επιτόκια, συνάλλαγμα, ομόλογα και άλλα.
ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Undervalued Option
Το συμβόλαιο το οποίο συναλλάσσεται σε τιμή μικρότερη από τη θεωρητική του τιμή. Αυτό είναι όμως υποκειμενικό μιας και η θεωρητική του τιμή εξαρτάται από έναν παράγοντα που είναι η εκτίμηση της μεταβλητότητας του υποκείμενου εργαλείου.
ΦΘΗΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Cheap Contract
Δες το Υποτιμημένο Δικαίωμα.
ΦΙ
RHO
Μετράει τη μεταβολή του παραγώγου σε σχέση με την μεταβολή των επιτοκίων.
Χ.Α.
Athens Stock Exchange
Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (ASE).
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ
Manipulation
Οι συντονισμένες ενέργειες χρηματιστών ή ιθυνόντων που έχουν σχέση είτε με την κεφαλαιαγορά είτε με τη συγκεκριμένη εταιρία προκειμένου να οδηγήσουν την τιμή του υποκείμενου εργαλείου τεχνητά στα επίπεδα που επιθυμούν αυτοί και όχι όπως θα καθοριζόταν δίκαια από την ελεύθερη αγορά. ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ.
ΧΠΑ
Athens Derivatives Exchange
Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε. (ADEX).
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Cash Settlement
Χρηματικός διακανονισμός που λαμβάνει μέρος στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) καθημερινά με τη μέθοδο (mark to market) σε αντίθεση με τα Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές και σε δείκτες όπου δεν υπάρχει καθημερινός διακανονισμός.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΙΚΑΓΟΥ
CBOE
Chicago Board Options Exchange. Το πρώτο οργανωμένο Χρηματιστήριο Παραγώγων που άνοιξε τις πόρτες του τον Απρίλιο του 1973 στο Σικάγο των ΗΠΑ.